جامعه شناسی

بررسی تاثیر قشربندی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول دبیرستان علامه حلی(تیزهوشان)تهران

      فصل اول

1-3-تاریخچه   1-3-1پژوهش خارجی : گرچه تاریخچه لغت طبقه به زمان لایب نیتز که وی آن را در آثارش به معنی طبقه اجتماعی بکار برده است ، ولی در واقع در قرن 19 و 20 این اصطلاح جهان شمول شده است . در دایره المعارف دیدرو و دالامبر نامی از طبقه بکار برده نشده بلکه به عوض آن دو اصطلاح stale و order بکار رفته است . اصطلاح طبقه و تقسیم جامعه به طبقات و اقشار مختلف تاریخی به درازای تولد خود طبقات در تاریخ بشری دارد. افلاطون را شاید یکی از نخستین کسانی دانست که به وجود طبقات اجتماعی در جامعه اشاره نموده و آن را قبول نموده است . مشخصات مدینه فاضله یا جامعه آرمانی که شهریاران در آن حکومت می کنند از دید افلاطون چنین بوده است . جامعه ای که ساختار طبقاتی آشکاری دارد و شهروندان درون یکی از طبقات سه گانة زیر جا دارند : طبقه زمامداران - طبقه نگهبانان - طبقه کارکرد طبقه اول به دو قشر رهبران ، غیر رهبران تقسیم شده است . به هر یک از این قشرهای بزرگ اجتماعی تصدی وظایف مشخص و معینی واگذار شده است . افلاطون نظام قشربندی را نظامی مقدر می دانست که از لحظه تولد افراد با آنها بوده و انسانها توان برهم زدن این نظام از پیش تعیین شده را ندارند و این امر از سخنان وی آنجا که می گوید « انسانها یکی با طلا و یکی با نقره بدنیا می آیند* » به خوبی مستفاد است .   ارسطو از نظر ارسطو در هر کشور ، مردم به سه طبقه تقسیم می شوند : آنانکه بسیار توانگرند ، آنانکه بسیار فقیرند و آنانکه میان این دو گروهند . چون ثابت شده که بهترینِ هر چیز در میانه یا میانگین آن است ، ناگزیر باید پذیرفت که بهترین میزان بهره مندی از مواهب دارایی نیز در اندازه نگه داشتن است . زیرا آنکه به اندازه مال می اندوزد ، گوش به فرمان خود دارد و حال آنکه کسی که به افراط و زیبایی یا نیرو یا تبار بلند یا دارایی بهره برد یا آنکه برعکس بیرون از اندازه فقیر یا ناتوان یا فرودست باشد ، فرمان خود را به دشواری می پذیرد . در قرن 18 میلادی بود که متفکر اجتماعی ، ژان ژاک روسو ( 1778-1712 ) برای اولین بار در تاریخ اروپا آشکارا مطرح نمود که : « نابرابری ها و تفاوت گذاری های اجتماعی بیشتر ساخته و پرداختة دست بشر است ، نه تقدیر آسمانی » روسو می گوید دو نوع نابرابری وجود دارد : 1.  نابرابری طبیعی یا کالبدی                                   physical inequality  Natural or 2.  نابرابری اخلاقی یا سیاسی                                      Moral or political inequality  نابرابری طبیعی یا کالبدی بوسیله عوامل طبیعی من جمله سن ، وضع سلامتی ، بدن ، قدرت بدنی ، کیفیت ذهن و روان ایجاد می شود . نابرابری دیگر ، نابرابری اخلاقی یا سیاسی است . چون به نوعی قرارداد و توافق اجتماعی بستگی دارد . از این پس نابرابری به عنوان یک مقوله اجتماعی که دارای ریشه اجتماعی است ، در برهه خاصی از روند اجتماعی بوجود آمده و برای امحا و تقلیل آن باید به نیروی اجتماعی تکیه نموده ، وارد تفکرات اجتماعی شده و در اندیشه متفکران اجتماعی برای خود جایگاه ویژه ای ایجاد نمود . تمایزهای اجتماعی در میان مردم عموماً بر پایه صفات جسمانی موروثی و یا ویژگی های فرهنگی که اکتسابی است ، قرار دارد و همین تمایزات مبنای تقسیم افراد به گروه های مختلف شده و رتبه بندی آنها در گروه های مختلف موجب می گردد آن دسته از مردم که دارای ویژگی های جسمانی مشابهی هستند ، به عنوان یک نژاد تعریف می شوند . ولی ویژگی های کلی نژاد را می توان چنین خلاصه نمود : -       اتکا بر مشخصات جسمانی نظیر رنگ پوست  چشم ، قد و .... -       پذیرش ضمنی تأثیر مشخصات جسمانی بر حالات روانی نظیر اندیشه ، رفتار و .... -       اتکا بر طبیعی و ارثی بودن مشخصات جسمی -       تأکید بر دائمی بودن این مشخصات و عدم تغییر آن بر اثر اکتساب                                                                     1-3-2-پژوهش داخلی :   پژوهش های داخلی به دو دسته تقسیم می شوند . یک دسته پژوهش هایی هستند که در آن دانشجویان به عنوان پایان نامه دانشگاهی تهیه و ارائه می دهند.من دراینجااز پایان نامه های کارشناسی ارشد استفاده کرده ام . دسته دیگر پژوهش هایی هستند که پژوهشگران به دلایل مختلف انجام داده اند .   1.  قشربندی اجتماعی در مدارس دولتی و غیر انتفاعی و رابطه آن با عملکرد تحصیلی دانش آموزان    پدیدآورنده : محسن نوغاتی       استاد راهنما : دکتر منوچهر محسنی     استاد مشاور : دکتر محمد حاضری     2.  قشربندی اجتماعی و تبیین جامعه شناختی جریان اجتماعی کردن نوجوانان در خانواده پدید آورنده : گلچین مسعود     استادراهنما : دکتر رحمت اله صدیق سروستانی  استاد مشاور : دکتر علی محمد حاضری   3.  بررسی میزان تأثیر فقدان پدر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی استان کردستان پایان نامه کارشناسی ارشد   پدیدآورنده : کیوان احمد نژاد        استاد راهنما : دکتر محمود جمالی     استاد مشاور : منصور یوسفی   اهداف تحقیق   1.  آیا بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فاقد پدر و دانش آموزان واجد پدر تفاوت معنی داری وجود دارد؟ پیشرفت تحصیلی کدام گروه از دانش آموزان بیشتر است ؟ 2.  آیا جنسیت و سن هنگام از دست دادن پدر بر پیشرفت تحصیلی مؤثر است یا خیر ؟   فرضیه های پژوهش   1.  فقدان پدر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارد . 2.  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر دارای پدر در مقایسه با دانش آموزان پسر فاقد پدر متفاوت است . 3.  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دارای پدر در مقایسه با دانش آموزان دختر فاقد پدر متفاوت است . 4.  پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر فاقد پدر در مقایسه با دانش آموزان پسر فاقد پدر متفاوت است . 5.  سن کودک هنگام از دست دادن پدر بر پیشرفت تحصیلی وی مؤثر است .   روش تحقیق:  علی - مقایسه ای است . هدف از این روش یافتن علت های احتمالی الگوی رفتاری است .      بدین منظور آزمون هایی که دارای رفتار مورد مطالعه هستند با آزمون هایی که این رفتار در آنها مشاهده نمی شود، مقایسه می شوند که این روش را غالباً پژوهش « پس رویداد » می نامند . زیرا اشاره به مواردی دارد که در آن علت از پیش رخ داده است و مطالعه آن در حال حاضر از طریق اثری که بر متغیر دیگر - که معلول خوانده می شود -  گذارده و بر جای مانده است ، امکان دارد .   1-4-بیان مسئله   نابرابری به عنوان یک واقعیت اجتماعی در جوامع حاضر وجود دارد و به عنوان یکی از مهمترین و محوری ترین مسائل تحقیق در حیطه علم جامعه شناسی مطرح می باشد . صرف نظر از بحث توانایی یا عدم توانایی بشر برای از بین بردن آن ، این پدیده به عنوان یک واقعیت موجود در جوامع بر پدیده های اجتماعی تأثیر می گذارد و خود نیز متأثر از پدیده های اجتماعی است . یکی از مهمترین سؤالاتی که برای فرد مطرح می شود چگونگی تداوم نابرابری در جامعه بشری است . طبق نظریات متعدد جامعه شناسی جوامع بشری یا نحوه تحولی که در حال حاضر دارند به سوی تنوع و پیچیدگی بیشتر در حرکتند ، نقش های اجتماعی افراد روز به روز تخصصی تر می شود و این توزیع نقش ، خود با نوعی توزیع نابرابر دسترسی به منابع کمیاب همراه است . مکانیسم گزینش افراد برای نقش ها نیز به گونه ای است که افراد بر اساس تحصیلات رسمی برگزیده می شوند و نمادهای آموزشی اساسی ترین عامل تعیین نقش هستند . از طرف دیگر میزان موففیت در تحصیل و پیشرفت تحصیلی خود تا حدودی متأثر از میزان دسترسی به منابع کمیاب در خانواده فرد است . یک کودک و نوجوان به لحاظ اینکه با فعالیت های اجتماعی ( به جز فرآیند جامعه پذیری که جامعه اعمال می کند ) درگیر نیست.اصولاًبراساس پایگاه خانوادگی اش شناخته می شود.خانواده زمینه رشد اولیه فرد است و برای رشد کودکان و نوجوانان عضو خود سرمایه گذاری می کند که بدین ترتیب رشد فرد از وضعیت خانواده متأثر می شود.یکی از زمینه های سرمایه گذاری تحصیلات است . حال سؤالی که مطرح می شود این است که جایگاه خانواده در قشربندی اجتماعی یا میزان برخورداری خانواده از منابع کمیاب نظیر درآمد ، شغل ، تحصیلات چه تأثیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز دارد . در واقع سؤال اساسی این است که چه عواملی می تواند با گرایش به پیشرفت تحصیلی در این دانش آموزان پایه اول تیزهوشان شهر تهران مرتبط باشد و نقش هر یک از عوامل در بروز این پدیده چگونه است .   1-5-هدف های پژوهش   1-5-1-هدف نظری :   بررسی تأثیر قشر بندی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی .       1-5-2- هدف کاربردی :   در زمینه هدف تحقیق در بخش های پیشین به طور ضمنی صحبت هایی شده است . لیکن آنچه در این قسمت مورد توجه قرار می گیرد اشاره صریح به این مطلب است که در این بررسی  هدف نشان دادن رابطه بین میزان برخورداری از برخی از امکانات در خانواده و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی عضو آن خانواده است که این مسئله از دو طریق مستقیم و غیر مستقیم مورد توجه قرار می گیرد و از طرف دیگر چون خود پیشرفت و موفقیت تحصیلی فیزیکی از مهمترین عوامل تعیین وضعیت آینده فرد در جامعه است ،  هدف این بررسی بطور ضمنی نشان دادن این مسئله است که آیا تحصیلات به عنوان یک عامل باز تولید طبقاتی عمل می کند یا محرک طبقاتی است . 1.       بررسی رابطه بین میزان برخورداری از برخی امکانات در خانواده و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی عضو خانواده . 2.       آیا تحصیلات به عنوان یک عامل باز تولید طبقاتی عمل می کند یا عامل محرک طبقاتی است ؟   1-6-اهمیت و ضرورت موضوع   امروزه نقش مخرب و سازنده خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر همگان روشن است و خانواده قادر به رشد و انسجام شخصیت کودک بوده و او را شکل و فرم می دهد . طبق تحقیقات متعدد ، روشن شده است که محیط خانوادگی عامل اصلی در گسترش هوش و استعداد کودک است و عوامل فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی خانواده در محرک و مهیج بودن این محیط نقش مهمی دارند . ضرورت تحقیق و بررسی در مورد مسائل تأثیرگذار قشر بندی اجتماعی یا میزان برخورداری خانواده از منابع کمیاب نظیر درآمد ، شغل و تحصیلات بر پیشرفت   دانش آموزان مؤثر است . اهمیت عمده این پژوهش در بعد کاربردی آن نهفته است . یافته های این پژوهش ،برنامه ریزان و مسئولان آموزش و پرورش را از نتیجه سرمایه گذاری بر روی دانش آموزان مطلع می سازد و بی شک آگاهی از نتیجه عملکرد ، موجب می شود تا برنامه ریزان و مسئولان آموزش و پرورش بهتر تصمیم گیری نموده و نواقص رابرطرف نماید .   1-6-1-محدوده تحقیق     1.  محدوده زمانی :   بهار 1390   2.  محدوده مکانی :   شهر تهران   هدف تحقیق:  شناخت میزان تأثیرگذاری قشر بندی اجتماعی بر پیشرفت دانش آموزان پایه اول دبیرستان علامه حلی (تیزهوشان) تهران   حدود موضوعی 1.  سطح تحصیلات والدین با میزان پیشرفت تحصیلی فرزندان متناسب است . 2.  هرچه سطح شغل والدین بالا باشد ، پیشرفت تحصیلی بیشتر است . 3.  بالارفتن درآمد خانواده منجر به پیشرفت تحصیلی می شود .   محدوده مکانی : تهران پهنه ای بین دو وادی کوه و کویر در دامنه های جنوبی رشته کوه های البرز گسترده شده است که از سمت جنوب به کوه های ری و بی بی شهر بانو و دشت های هموار شهریار و ورامین میرسد . از سمت شمال به واسطه رشته کوه های البرز محصور گردیده است و ارتفاع این شهر از سطح دریا 1700 متر در شمال است که به 1200 متر در مرکز و بالاخره به 1100 متر در جنوب می رسد.  جمعیت شهر تهران در 1385 - 36/705/7 می باشد       فصل دوم   2-1-ادبیات پژوهش 1.  ریمون کیوی و کامپنود ، لوک وان، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، عبدالحسین نیک گهر در مورد پیشرفت تحصیلی 2.  علی اکبر شعاری نژاد ، فرهنگ علوم رفتاری، تهران ، امیر کبیر 1364 3.  علی اکبر سیف، سنجش و اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی 4.  ریمون بودون ، منطق اجتماعی ، روش تحلیل مسائل اجتماعی ، عبدالحسین نیک گهر     تهران ، انتشارات جاویدان 1364 5.  مایکل هارالامپوس، پیشرفت تحصیلی افتراقی از دیدگاه جامعه شناسی آموزش و پرورش ترجمه امان اله صفوی 6.  پروین کدیور ، تأثیر طبقه اجتماعی دانش آموزان بر تصور معلمان از پیشرفت تحصیلی ، فصلنامه تعلیم و تربیت 7.  فصلنامه های تعلیم و تربیت و شماره 3-4-25 8.  ملوین تامین ، نابرابری اجتماعی 9.  نابرابری های اجتماعی ، صدیق رحمت اله   ریمون بودون در یک دسته بندی از تحقیقات انجام شده در این زمینه چهار عامل مهم را در زمینه پیشرفت تحصیلی مطرح می کند که عوامل مد نظر وی عبارتند از : 1.   ارزش های طبقه کارگر و تاثیر ان بر انگیزه موفقیت 2.  تأثیر طبقه اجتماعی بر فنون کلامی و زبان. 3.  فرضیه محاسبه هزینه- مزایا و چگونگی تأثیر آن بر عدم توانایی ادامه تحصیل در طبقه فقیر 4.  مرتبه تولد فرزند و حجم خانواده   هارلامپوس عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی را حول سه محور زیر مورد بررسی قرار می دهد : 1.  هدف ، پیشرفت تحصیلی 2.  خرده فرهنگ های طبقاتی و قومی و پیشرفت تحصیلی 3.  محرومیت فرهنگی و تعلیمات جبرانی *     - برن و راجرز در مقاله ای تحت عنوان ، فضای متمایز – مدرسه متمایز با اکتشافی از روابط فضایی تقسیم اجتماعی به بررسی تأثیر مدرسه و نوع مدرسه در پیشرفت تحصیلی می پردازد .   - کان وی (Conway) معتقد است انتخاب والدین ( در زمینه مدرسه) یک حوزه (field) اجتماعی است، جایی که روابط اجتماعی باز تولید می شوند ، تقویت می شوند و واسطه می شوند . به نظر وی حوزه اجتماعی یک ناحیه مهم برای مطالعه جامعه شناختی است . علاوه بر این کان وی در مقاله خود سعی می کند شایستگی های استفاده از کار بوردیو را برای کمک کردن به یک تحلیل جامعه شناختی از انتخاب والدین به شکلی انتقادی امتحان کند. وی سپس نتیجه می گیرد والدین جنبه جدیدی از باز تولید اجتماعی است که به روشنی تبیین بوردیو از روابط متقابل بین ساخت و حوزه اجتماعی را اثبات می کند .   هربرت هایمن : جامعه شناس آمریکایی مطالعه ای را تحت عنوان نظام ارزشی طبقات مختلف انجام داده است و می نویسد که طبقه کارگر با توجه به اینکه ارزش پایین تری را برای آموزش قائلند . تأکید کمتری بر آموزش رسمی دارند و آن را وسیله ای برای پیشرفت قلمداد نمی کنند و ارزش کمتری برای ادمه تحصیل پس از دوران سن قانونی و مدرسه اس قائلند و به منافع آنی اقتصادی اهمیت می دهند و تمایلی به     مخاطره جویی و سرمایه گذاری که لازمه مشاغل سطح بالاست ندارند . بنابراین افق شغلی آنان به یک شغل متوسط محدود می گردد .  کریستوفر مرجنکر : مطالعه آماری گسترده ای در مورد رابطه بین ضریب هوشی و سابقه خانوادگی و پیشرفت تحصیلی در آمریکا بعمل آورده است و به این نتیجه رسیده است که راهی برای حل این تضاد در آینده ای قابل پیش بینی وجود ندارد . زیرا رنگ پوست و محیط فرد را تحت تأثیر قرار می دهد .   -       خلیل عباسی تحقیقی درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی فرزندان انجام داده است که خلاصه نتایجِ آن به شرح زیر است :   1.     سواد والدین 2.     شاغل بودن آنها 3.     تغذیه مفید خانواده 4.     رعایت اصول بهداشتی 5.     استفاده از وسایل رسانه های جمعی و مطبوعات 6.     سطح درآمد خانواده که در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می تواند تأثیر مثبت داشته باشد .   دوگلاس در مطالعه ای تحت عنوان پیشرفت تحصیلی در مورد (5362 ) کودک بریتانیایی در دوره ابتدایی تا سن 11 سالگی مورد بررسی قرار داده و تفاوت های معنی داری از نظر پیشرفت تحصیلی بدست می آورد که 77% افراد طبقه بالای متوسط با نمرات خوب در سطح 18 قبول شده اند . وی پیشرفت تحصیلی را به چند عامل وابسته می داند که عبارتند از : 1.     سلامت دانش آموز 2.     تعداد افراد خانوده 3.     کیفیت مدرسه بطور کلی والدین طبقه متوسط با مراجعه بیشتر به مدرسه و بحث پیشرفت تحصیلی فرزندانشان علاقه بیشتری از خود نشان داده اند .   میشل جیلی و فاریولی تحقیقی در زمینه اثر موفقیت تحصیلی دانش آموزان طبقه اجتماعی خانواده بر پیشرفت تحصیلی انجام داده اند که نشانگر اثر توأم این دو عامل بر پیشرفت تحصیلی است . لیکن تأثیر موفقیت تحصیلی بیشتر از طبقه اجتماعی است . ولی این دو محقق رابطه بین موفقیت تحصیلی و طبقه اجتماعی را نیز در نظر    می گیرند . زیرا دانش آموزان طبقه بالا هستند که موفقیت بیشتری کسب می کنند ، نه دانش اموزان طبقه محروم. پس بطور غیر مستقیم تأثیر موفقیت تحصیلی نیز نشانگر تأثیر طبقه اجتماعی است.   یان رابرتسون قشربندی اجتماعی راچنین تعریف می کند : نابرابری تمام طبقات مردم که در نتیجه جایگاه شان در سلسله مراتب اجتماعی دستیابی متفاوتی به مزایای اجتماعی دارند .     -       آقایان علیرضا دادوند و جواد ساده میری در مورد عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی و عواملی که باعث افت تحصیلی دانش آموزان می شود تحقیقی را انجام داده اند .   1.     تراکم جمعیت کلاس ها ( اگر تعداد دانش آموزان کمتر باشد ، افت تحصیلی کمتر و پیشرفت بیشتر خواهد بود) . 2.     جمعیت خانواده ( هرچه جمعیت خانواده کمتر باشد ، رسیدگی والدین در امور رفاهی و تحصیلی فرزندان بیشتر خواهد بود ) . 3.      وجود وسایل متنوع آموزشی ( هرچه دانش آموز  به وسایل کمک آموزشی دسترسی بیشتری داشته باشند،  به همان اندازه پیشرفت تحصیلی حاصل خواهد شد). 4.     وضعیت تغذیه ( هر قدر وضعیت تغذیه دانش آموز بهتر باشد روند یادگیری و پیشرفت تحصیلی بیشتر است و برعکس باعث افت تحصیلی می شود). 5.     امکانات رفاهی ( هرچه امکانات رفاهی موجود در منزل بهتر باشد ، روند پیشرفت تحصیلی بهتر خواهد بود) .  

  2-2-چارچوب نظری  

به طرح دیدگاههای موجود در زمینه پیشرفت تحصیلی می پردازیم و عنوان می کنیم چه دیدگاههایی در این زمینه وجود دارند و چه عواملی را مد نظر قرار می دهند . پس از طرح نظریات مختلف در زمینه پیشرفت تحصیلی با توجه به ملاک هایی که برای گزینش عوامل مؤثر براین پدیده مطرح می شوند ، به بررسی و گزینش این عوامل اقدام می کنیم . سپس به طرح و بررسی اجمالی نظریات مطرح در قشر بندی اجتماعی می پردازیم و با نتیجه گیری ای که از بحث قشربندی اجتماعی بعمل می آوریم قسمت اول تدوین چارچوب نظری پایان می یابد . در قسمت دوم سعی خواهم کرد که با ارتباط قراردادن نظریات پیشرفت تحصیلی و قشربندی اجتماعی دیدگاه نظری مرجع تحقیق را جهت استفاده در ادامه تحقیق برگزینم که با گزینش دیدگاه مذکور مرحله دوم چارچوب نظری تحقیق پایان می رسد .   پیشرفت تحصیلی   در زمینه پیشرفت تحصیلی تعاریف مختلفی ارائه شده است که در میان منابع موجود به زبان فارسی تعریف شعاری نژاد در این زمینه بیشتر پذیرفته شده است . تعریف وی از پیشرفت تحصیلی چنین است  : پیشرفت تحصیلی معلومات یا مهارت های اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوع های درسی است که معمولاً بوسیله آزمایش ها یا نشانه ها و یا هر دو که معلمان برای دانش آموزان وضع می کنند ، اندازه گیری می شود . همانطویکه در تعریف پیشرفت تحصیلی مشاهده می شود ، مفاهیم و مقوله های پیشرفت تحصیلی را می توان شامل دو مفهوم معلومات یا دانش و اطلاعات و مهارت ها دانست که علت عنوان موضوعات درسی در نظام آموزشی ارائه می شود . پس ما برای عملیاتی کردن پیشرفت تحصیلی و سنجش آن باید به دو مشخصه فوق توجه داشته باشیم . در زمینه سنجش پیشرفت تحصیلی به نظر دکتر سیف آزمون های پیشرفت تحصیلی مقدار دانش و اطلاعات و مهارت هایی که فرد تا لحظه اجرای آزمون کسب کرده است ، اندازه می گیرند. .*   منظور از مهارت ، تخصص ها و صلاحیت هایی است که فرد از طریق آموزش و یادگیری آن را بدست می آورد .   به این ترتیب می بینیم که در تعریف آزمون پیشرفت های تحصیلی توجه خاصی به تعریف پیشرفت تحصیلی بعمل آمده است . 

2-2-1-نظریات پیشرفت تحصیلی 

پس از تعریف پیشرفت تحصیلی آنچه در نظر قرار می گیرد توجه به عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی یا به عبارتی علل پیشرفت تحصیلی افتراقی است این پژوهش چون به اختلاف در میزان پیشرفت تحصیلی افراد توجه دارد ، تعیین عوامل مؤثر بر تفاوت افراد در پیشرفت تحصیلی ضروری می نماید . پس سؤالی که در اینجا باید پاسخ داده شود این است که چه عواملی بر پیشرفت تحصیلی افراد تأثیر می گذارد تا بطور ضمنی ثابت شود که چگونه کم و کیف این عوامل در افراد مختلف منجر به پیشرفت تحصیلی متفاوت می گردد . درزمینه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی نظریات مختلفی مطرح است که بطور عمده این نظریات در حیطه دو علم جامعه شناسی و علوم تربیتی قرار می گیرد . این دو علم با توجه به علاقمندی های خود عوامل مختلف و گاه عوامل مشترکی را در نظر قرار می دهند . البته تفاوت در برخی موارد نیز بیشتر به صورت بندی این عوامل مربوط می شود . ما در بررسی خود بیشتر به دیدگاه جامعه شناختی نموده و دسته بندی های مختلفی را که در این زمینه انجام  شده اند را ذکر می کنیم ، سپس به بررسی دیدگاههای موجود دراین زمینه می پردازیم . ریمون بودون در یک دسته بندی از تحقیقات انجام شده در این زمینه چهار عامل مهم را در زمینه پیشرفت تحصیلی مطرح می کند که عوامل مد نظر وی عبارتند از : 1.     ارزش های طبقه کارگر و تأثیر آن بر انگیزه موفقیت 2.     تأثیر طبقه اجتماعی بر فنون کلاس و زبان 3.     فرضیه محاسبه هنر 4.     مرتبه تولد فرزند و حجم خانواده*     هارالامپوس عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی را حول سه محور زیر مورد بررسی قرار میدهد: 1.     هوش و پیشرفت تحصیلی 2.     خرده فرهنگ های طبقاتی و قومی و پیشرفت تحصیلی 3.     محرومیت فرهنگی و تعلیمات جبرانی   دانش آموزان از علاقه معلم و بعضی افراد ( برینری و روزنتال 1991 )  و حساسیت دانش آموزان برای در ارتباط کلامی و غیر کلامی به دانش آموزان منتقل شده و منجر به تلاش دانش آموزان برای هماهنگی با معلم  ( برینری و روزنتال 1991 ) و یا به عبارت دیگر جا گرفتن دانش آموز در قالب هایی می شود که معلم در تصور خود بوجود آورده است .* البته علاوه بر تحقیقات فوق که نقش عوامل مختلف در شکل گیری تصور معلم را مورد بررسی قرار داده اند انتظارات دانش آموز نیز می تواند به عملکرد معلم تأثیر بگذارد ( فلرمن و همکاران 1982 ) -     برن و راجرز درمقاله ای  تحت عنوان فضای متمایز - مدرسه متمایز : اکتشافی از روابط فضای تقسیم اجتماعی ، به بررسی تأثیر مدرسه و نوع مدرسه بر پیشرفت تحصیلی می پردازد . عمده بحث این دو در مقاله مذکور حول محور مفهوم کلیدی « فرهنگی - سرمایه ای » است  و می خواهند شیوه ای را که خانواده ها دسترسی به آموزش و پرورش را به عنوان راهی برای حداکثر رساندن شانس زندگی  فرزندانشان دنبال می کنند ، نشان دهند . -    کان وی معتقد است انتخاب والدین ( در زمینه مدرسه ) یک حوزه اجتماعی است ، جایی که روابط اجتماعی باز تولید می شوند ، تقویت می شوند و واسطه می شوند . به نظر وی حوزه اجتماعی یک ناحیه مهم برای مطالعه جامعه شناختی است . علاوه بر این کان وی در مقاله خود سعی  می کند شایستگی استفاده از کار بوردیو را برای کمک کردن به تحلیل جامعه شناختی از انتخاب والدین به شکلی انتقادی امتحان کند . وی سپس نتیجه می گیرد انتخاب والدین جنبه جدیدی از باز تولید اجتماعی است که به روشنی تبیین بوردیو از روابط متقابل بین ساخت و حوزه اجتماعی را اثبات می کند . دان لکسون در تحقیق خود تحت عنوان فرصت آموزشی به بررسی آموزش و پرورش مؤثر می پردازد . درتحقیقات به طور مداوم آشکار کرده اند که درآمد والدین و موفقیت های تحصیلی دانش آموز ، بهترین مؤلفه ها برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی یک کودک هستند . تحقیق دیگری نیز در زمینه اثر موفقیت تحصیلی دانش آموز و طبقه اجتماعی خانواده بر پیشرفت تحصیلی توسط میشل جیلی M.Gilly)) و فاریولی F.Farioli)) صورت گرفته که نشانگر اثر توأم این دو عامل بر پیشرفت تحصیلی است . لیکن تأثیر موفقیت تحصیلی بیشتر از طبقه اجتماعی  است . ولی این دو محقق رابطه بین موفقیت تحصیلی و طبقه اجتماعی را نیز در نظر می گیرند ، زیرا این دانش آموزان طبقه بالا هستند که موفقیت بیشتری کسب می کنند ، نه دانش آموزان طبقات محروم . پس بطور .....   غیر مستقیم تأثیر موفقیت تحصیلی نیز نشانگر تأثیر طبقه اجتماعی است . -       ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود درکتاب خود از علل شکست تحصیلی یاد می کند که با کمی تغییر می توان در زمینه پیشرفت تحصیلی نیز به کار بست . درمیان نظرات مطرح شده مهمترین نقطة اشتراکی که وجود دارد توجه به تعلق طبقاتی به عنوان یک عامل مسلط در زمینه تبیین پدیده پیشرفت تحصیلی است یا حداقل می توان به نوعی نقش طبقه را در اکثر این آثار دید . لیکن محققین مختلف طرق مختلفی را برای بررسی چگونگی تأثیر طبقه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی در نظر قرارداده اند که با تجزیه و تحلیل نظرات آنها می توان به یک دسته مکانیزم های تأثیر متفاوت رسید . ریمون بودون تأثیر طبقه را از طریق ایجاد انگیزه موفقیت ، تأثیر بر فنون کلامی و تأثیر بر مزیت نسبی تحصیل در نظر قرار می دهد . -  هارالامپوس به این مسئله از دیدگاههای متفاوتی می نگرد که البته کار وی یک جمع بندی نظری از تحقیقات انجام شده است . در قدم اول به اقدامات انجام شده در علوم تربیتی توجه دارد و تأثیر پدیده هوش را مورد بررسی قرار می دهد ، سپس به دیدگاه جامعه شناختی مسأله توجه می کند و بر روی تأثیر خرده فرهنگ تمرکز نشان می دهد . - لکسون نیز علاوه بر وضعیت اقتصادی و اجتماعی به سازمان مدرسه و بوروکراسی حاکم بر مدرسه اهمیت میدهد و  معتقد است عامل مدیریت بر وضعیت آموزش تأثیر می گذارد . -  برن ، راجرز و کان وی از طریق نشان دادن تأثیر تعلق طبقاتی والدین بر انتخاب مدرسه و تأثیر مدرسه بر پیشرفت تحصیلی قصد دارد ، تفاوت در پیشرفت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن را نشان دهند . 2-2-2- قشربندی اجتماعی یان رابرتسون قشربندی  اجتماعی را چنین تعریف می کند : نابرابری تمام طبقات مردم که در نتیجه جایگاهشان در سلسله مراتب اجتماعی دستیابی متفاوتی به مزایای اجتماعی دارند . در مورد اینکه عوامل مؤثر بر تفاوت جایگاهها در سلسله مراتب اجتماعی کدامند ، دیدگاههای مختلفی مطرح شده اند . در زیر بطور خلاصه نظر این دیدگاهها مطرح شده و در پایان ملاک های مهم برگزیده می شود . -       از دیدگاه کارکردگرایی عامل مهم قشربندی اجتماعی بطور کلی ملاک لیاقت است . به عبارت دیگر این لیاقت فرد است که وی را واجد شرایط ویژه ای برای به عهده گرفتن شغل ( جایگاه ) خاص در جامعه می نماید و این شغل نیز با خود میزانی از حیث ، پاداش و قدرت به همراه دارد . -       دارندرف به عامل اقتدار به عنوان مهم ترین عامل قشربندی اجتماعی و عاملی که روابط فرماندهی و فرمانبری را در جامعه تعیین می نماید ، اشاره دارد . -       لنسکی ، عامل امتیاز را به عنوان یکی از عامل مهم قشربندی اجتماعی در نظر می گیرد . -       یان،رابرتسون ، درآمدی بر جامعه ( با تأکید بر نظریه های کارکردگرایی ، ستیز و کنش متقابل نمادی ) -       از دیدگاه سنت انتقادی مکتب قدرت : عامل مهم قشربندی اجتماعی مالکیت است و به نظر این گروه این مالکیت ابزار تولید است که جامعه را عمدتاً در طبقه دارا و ندار تقسیم می کند و باعث بروز نابرابری های اجتماعی در جامعه است . -       از نظر سنت تحلیلی قدرت نیز می توان عوامل مختلفی را در زمینه قشربندی اجتماعی و نابرابری های موجود اجتماعی درنظر گرفت که اکثراً به ملاک های مهم ثروت ، قدرت و منزلت اشاره می شود که وجود هر کدام از این عوامل در دست عده ای منجر به تشکیل قشر های اجتماعی نظیر طبقه ، حزب و گروه اجتماعی می گردد .     فرضیه متغیرهای اصلی نظریه نظریه پرداز   - هر چه اعضاء خانواده دارای مشاغل  بالا باشند ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بیشتر است و هر چه اعضای خانوادة دانش آموز دارای مشاغل پایین باشند، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمتر است . 4. با بالا رفتن درآمد خانواده پیشرفت تحصیلی دانش آموز بیشتر می شود تا زمانی که به حد مطلوب خود برسد و و پس از یک حد نهایی درآمد پیشرفت تحصیلی تأثیر مثبت نمی گذارد .         متغیر مستقل   ( مشاغل )   متغیر وابسته  ( پیشرفت تحصیلی )         متغیر مستقل ، درآمد   متغیر وابسته ، پیشرفت تحصیلی             ریمون بودون چهار عامل رادر پیشرفت تحصیلی مطرح می کند که عبارتند از : 1. ارزش های طبقه کارگر و تأثیر آن بر انگیزه موفقیت 2. تأثیر طبقه اجتماعی بر فنون کلامی و زبان 3.          فرضیه محاسبه هزینه - مزایا و چگونگی تأثیر آن بر عدم توانایی ادامه تحصیل در طبقه فقیر 4. مرحله تولد فرزند و حجم خانواده                     ریمون بودون                   رابطه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با میزان تحصیلات والدین رابطه مستقیم دارد . هر چه تحصیلات والدین بالا باشد  پیشرفت تحصیلی دانش آموز بیشتر است و هر چه تحصیلات والدین پایین باشد ، پیشرفت تحصیلی دانش آموز کمتر است .         متغیر مستقل  ( میزان تحصیلات ) متغیر وابسته : پیشرفت تحصیلی       هارالامپوس عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی را حول سه محور زیر مورد بررسی قرار می دهد : 1.                        هوش ، پیشرفت تحصیلی 2.          خرده فرهنگ های طبقاتی و پیشرفت تحصیلی 3.          محرومیت فرهنگی و تعلیمات جبرانی هارالامپوس     فرضیه متغیرهای اصلی نظریه نظریه پرداز       با بالا رفتن درآمد درآمد خانواده پیشرفت تحصیلی دانش آموز بیشتر می شود متغیر مستقل: درآمد بالا  متغیر وابسته : پیشرفت تحصیلی علاوه بر صفت اقتصادی - اجتماعی به سازمان مدرسه و بوروکراسی حاکم بر مدرسه اهمیت       می دهد و معتقد است  عامل مدیریت بر وضعیت آموزش تأثیر دارد . لکسون       هر سه فرضیه  شامل این نظریه می شود   تأثیر تعلق طبقاتی والدین بر انتخاب مدرسه و تأثیر مدرسه بر پیشرفت تحصیلی و عوامل مؤثر بر آن را نشان می دهد . برن ، راجرز ،     کان وی   هرچه اعضای خانواده دارای مشاغل بالا باشند ، پیشرفت تحصیلی دانش آموز بیشتر است متغیر مستقل: مشاغل بالا متغیر وابسته : پیشرفت تحصیلی عامل اقتدار به عنوان مهم ترین عامل     قشر بندی اجتماعی و عاملی که روابط فرماندهی و فرمانبری را در جامعه تعیین  می نماید . دارندرف       هر سه فرضیه  شامل این نظریه می شود                               عامل امتیاز را به عنوان یکی از عوامل مهم قشر بندی اجتماعی در نظر    می گیرد .     لنسکی       هر سه فرضیه  شامل این نظریه می شود   عوامل مختلفی را در قشربندی اجتماعی و نابرابری موجود اجتماعی می توان در نظر گرفت که اکثراً به ملاک های ثروت ، قدرت ، منزلت اشاره می شود که هر کدام از این عوامل دردست عده ای منحصر به تشکیل قشرهای اجتماعی نظیر طبقه حزب و گروه اجتماعی می گردد . دیدگاه سنت تحلیلی قدرت     2-3-فرضیات   آنچه که در قدم های اولیه این محقق جهت پاسخ به سؤال کلی فوق فرض شده است به طور کلی چگونگی تأثیر ملاک های قشربندی اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی است. به عبارت دیگر قشر بندی اجتماعی خود به عنوان یک مفهوم کلی شامل ابعادی است که هر کدام از این ابعاد دارای کلامی برای خود است . ما در اینجا سه ملاک عمده را به عنوان    ملاک هایی که نحوه تعلق افراد به قشر مشخصی را تعیین می کنند در نظر گرفته ایم و سپس تأیید این   ملاک ها را بر پیشرفت تحصیلی به عنوان فرضیه مطرح کرده ایم که سه ملاک مذکور عبارتند از : سطح تحصیلات والدین-  شغل والدین - وضعیت اقتصادی خانواده و با در ارتباط قرار دادن این ملاک ها با میزان پیشرفت تحصیلی فرزندان فرضیات اولیه به صورت زیر مطرح شده است. 1.  رابطه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با میزان تحصیلات والدین رابطه مستقیم دارد. و هرچه تحصیلات والدین بالا باشد ، پیشرفت تحصیلی دانش آموز بیشتر است و هرچه تحصیلات والدین پایین باشد ، پیشرفت تحصیلی       دانش آموز  کمتر است . 2.  هرچه اعضای خانواده دارای مشاغل بالا باشند ، پیشرفت تحصیلی دانش آموز بیشتر است و هرچه اعضای خانواده دانش آموز دارای مشاغل پایین باشند ، پیشرفت تحصیلی دانش آموز کمتر است . 3.  با بالا رفتن درآمد خانواده پیشرفت تحصیلی دانش آموز بیشتر می شود تا زمانی که حد مطلوب خود برسد ، ولی پس از یک حد نهایی درآمد روی پیشرفت تحصیلی تاثیر مثبت نمی گذارد .

  2-3-1-سوالات تحقیق

1-آیا بین تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آ موز رابطه مستقیم وجود دارد ؟ 2-آیا بین اعضا خانواده با مشاغل بالا و پیشرفت تحصیلی دانش آموز ارتباط معناداری وجود دارد ؟ 3-آیا با بالا رفتن درآمد خانواده پیشرفت تحصیلی دانش آموز نیز بیشتر می شود؟           میزان تحصیلات 2-4-مدل تحلیلی و مدل نظری       پیشرفت تحصیلی         میزان درآمد شغل بالا                 2-5-تعریف مفاهیم نظری پیشرفت تحصیلی :   در زمینه پیشرفت تحصیلی تعاریف مختلفی ارائه شده است که در میان منابع موجود به زبان فارسی تعریف شعاری نژاد در این زمینه بیشتر پذیرفته شده است.تعریف وی از پیشرفت تحصیلی چنین است : پیشرفت تحصیلی ، معلومات یا مهارت های اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوع های درسی است که معمولاً بوسیله آزمایش ها یا نشانه ها یا هر دو که معلمان برای دانش آموزان وضع می کنند ،  اندازه گیری می شود منظور از پیشرفت تحصیلی عبارت است از ایجاد مهارت های عملی و نیز ایجاد تغییر در رفتار دانش آموزان نسبت به درس و مدرسه می باشد . بطوریکه آنها بتوانند آموخته های خود را بصورت عملی در زندگی بکار گیرند و از طرفی دیگر پیشرفت تحصیلی عبارت است از رشد تحصیلی و فرهنگی دانش آموزان نسبت به مرحله قبلی ، سال گذشته و جلسه گذشته می باشد و هیچ وقت منظور از پیشرفت تحصیلی تنها توجه صرف به کاهش در افت تحصیلی    نمی باشد و افت تحصیلی یکی از آثار فرعی پیشرفت تحصیل می باشد . نوع شغل والدین : والدین دانش آموزان شغل های مختلفی دارند . برخی مشاغل سطح بالایی چون مهندسی، پزشکی و.... دارند  .برخی نیز دارای شغل های سطح پایین مثل کارگری ، رفتگری و.... هستند . طبق بررسی هایی که توسط محققین بعمل آمده ، معلوم شده است که نوع شغلی که والدین دانش آموزان دارند میتواند روی وضعیت تحصیلی او مژثر باشد . مثلاً بچه ای که یکی از والدینش پزشک است علاوه بر اینکه والدین برای انجام کارشان به کودک نیازی نداشته و انتظار کمک از او را ندارند ، بلکه توجه بیشتری را معطوف او می کنند . فرزند از غنای روانی بهره مند گشته ، کار تعلیم و تربیت خود را جدی تر می داند و در این راستا تمام انرژی و تلاش خود را صرف تحصیل می نماید .در عوض بچه ای که پدرش کشاورز یا دامدار است ، مجبور است والدینش را در جمع آوری محصول و یا چراندن گوسفندان کمک کند و بخش عظیمی از زمان خود را اینگونه صرف می کند و از لحاظ روحی نیز کفایت لازم را ندارد و نمی تواند خود را همان بچه ای بداند که یکی از والدینش پزشک یا مهندس است .     با این توصیف بدیهی است که نوع شغل والدین نیز می تواند بر وضعیت تحصیلی دانش آموز تأثیر گذار باشد . وضعیت اقتصادی خانواده ( درآمد خانواده) : چگونگی امرار و معاش و وضعیت مالی و اقتصادی خانواده ها در میزان پیشرفت تحصیلی یا عدم پیشرفت تحصیلی دانش آموز مؤثر است. در خانواده هایی که از رفاه مناسبی برخوردار هستند فرد اشتغالات فکری کمتری داشته و به جای  آنکه به خوراک و پوشاک و تهیه وسایل منزل فکر کند،  بیشتر متمرکز و متوجه تحصیل و مدرسه می باشد . بدین سبب پیشرفت بیشتری در مقایسه با دانش آموزان فقیر دارد . در مقابل دانش آموزانی که دارای وضعیت مالی نامطلوب هستند ،  اغلب ذهن آنها متوجه نیازهای مالی فیزیولوژیکی و رفع احتیاجات روزمره است و از لحاظ روانی آرامش ندارند .    در این تحقیق وضعیت مالی بالا منجر به پیشرفت تحصیلی می شود ، ولی اگر همین وضعیت مالی خیلی بالا باشد  امکان دارد منجر به افت تحصیلی شود . قشر بندی اجتماعی : نابرابری تمام طبقات مردم که از نتیجه جایگاه شان و سلسله مراتب اجتماعی دستیابی متفاوتی به مزایای اجتماعی دارند (یان رابرتسون) تعریف هوش : درباره هوش تعاریف مختلفی مطرح شده است ، به عنوان مثال آرتورخبن هوش را قسمتی از طیف کلی توانایی های ذهنی انسان داشته و آن را توانایی استدلال تعریف می کند ( هوش توانایی کشف قواعد ، الگوها ، اصول منطقی حاکم بر اشیاء و پدیده ها و توانایی به کار بستن این کشفیات برای حل مسائل است . طبقه : کمیتی نسبتاً پایدار و پر دوام و همیشگی که بر اساس قدرت ، منزلت یا جایگاه ثروت نسبتاً مشابهی را اشغال کرده اند . نابرابری : تفاوت های موجود در زمینه اجتماعی یا در منزلت اعضای یک جامعه منزلت یا پایگاه : نظر و طرز فکری که دیگران نسبت به فرد ، برحسب موقعیتی که وی در جامعه اشغال می کند، دارند. قدرت : توانایی فرد برای وارد کردن دیگران به انجام کارهایی که خود می خواهند . منابع اقتصادی : پول و آنچه که فرد بوسیله پول می تواند بخرد .     2-5-1-تعریف عملیاتی

مفاهیم پیشرفت تحصیلی : میزان تحصیلاتی که والدین دارند  و مقدار دانش و اطلاعات و مهارت های را که فرد تا لحظه آزمون کسب کرده اند ، اندازه می گیرند . در آمد بالا  : میزان حقوق دریافتی والدین می باشد . مشاغل بالا : درجه پایگاه اجتماعی والدین می باشد . متغیر مستقل : قشر بندی اجتماعی که همان طبقه بندی کردن عمومی و لایه به لایه موقعیت های اجتماعی است که این لایه ها همان طبقات اجتماعی هستند . متغیر وابسته  : در این تحقیق پیشرفت تحصیلی می باشد .     فصل سوم     3-1- روش تحقیق   روش میدانی : این تحقیق با استفاده از پرسشنامه کتبی در میان دانش آموزان از طریق روش آماری برگزیده می شوند انجام می گردد و مراحل یک تحقیق پیمایشی را دارد که پس از جمع آ وری اطلاعات ، و تجزیه و تحلیل این ارقام از طریق نرم افزارکامپیوتری انجام شده و میزان صحت و سقم فرضیات مطرح شده بررسی خواهد شد . در گرد آوری اطلاعات نیز از دو روش استفاده شده است . روش پرسشنامه و روش اسنادی که از روش اسنادی جهت جمع آوری اطلاعات عمومی و مطالعات اکتشافی استفاده خواهد شد  .از روش پرسشنامه نیز جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق از میان جمعیت نمونه استفاده میشود . 3-2- ابزار گرد آور ی داده ها    برای  گرد آوری داده های پژوهش حاضر از ابزار پرسشنامه استفاده میشود . 3-3- جامعه آماری   در این  پژوهش با فرض حد اکثر واریانس 5/0 =q   ،   5/0=p    و با 95% سطح اطمینان و 389 نفر جمعیت با استفاده از فرمول کوکرلن حجم نمونه مورد بررسی 52 نفر می باشد .     3-4-حجم نمونه           3-5-شیوه نمونه گیری  توزیع پرسشنامه در میان نمونه آماری مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده صورت می گیرد . ( روش تصادفی ساده ، دقیق ترین روش برای نمونه گیری است ) در این نمونه گیری همه افراد شانس برابری برای انتخاب شدن دارند و با یک صفت مشخص از دیگران متمایز شده اند .                               منابع ومآخذ 1-ریمون ، کیوی و کامپنهود ، لوک وان ، روش تحقیق در علوم اجتماعی ، عبد الحسین نیک گهر ، چاپ سوم ، تهران انتشارات فرهنگ معاصر 1371 2- علی اکبر ، شعاری نژاد ، فرهنگ علوم رفتاری ، تهران ، امیر کبیر 1364 3- علی اکبر، سیف ،  سنجش و اندازه گیری و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی ، انتشارت آگاه تهران 1372 4- ریمون ، بودون ، منطق اجتماعی ، روش تحلیل مسائل اجتماعی ، عبدالحسین نیک گهر ، تهران ، انتشارات جاویدان 1364 5- مایکل ، هارالامپوس ، پیشرفت تحصیلی افتراقی از دیدگاه جامعه شناسی آموزش و پرورش ، ترجمه امان اله صفوی ، فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 4و3 6- پروین ، کدیور ، تأثیر طبقه اجتماعی دانش آموزان بر تصور معلمان از پیشرفت تحصیلی آنها  فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 4و3 7 - مرتضی ، منادی ، تأثیر طبقه اجتماعی دانش آموز  بر تصور معلمان از پیشرفت تحصیلی فصلنامه تعلیم وتربیت شماره 4و3 8- جمیله  ماشینی ، عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی فصلنامه تعلیم و تربیت شماره 25 9-یان ، رابرتسون ، در آمدی بر جامعه با تأکید بر نظریه های کارگرایی ، ستیز و کنش متقابل نماد حسین بهروان – انتشارات آستان قدس رضوی ، سال 1374  10- ملوین تامین     نابرابری های اجتماعی 11-نابرابری های اجتماعی ، صدیق رحمت اله      12  - دارندورف ( رالف ) مقاله افسانه جامعه صنعتی 13- صدیق ( رحمت اله ) نابرابری اجتماعی 14     - یان رابرتسون- درآمدی بر جامعه- حسین بهروان- چاپ دوم- موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی  سال 1374              

+ نوشته شده در  دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 20:14  توسط فیروزی  |